Regulamin

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną (obowiązuje od 01.12.2019r.)

 

Regulamin określa:

a) usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) usługobiorcę usług świadczonych drogą elektroniczną, rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

c) sklep internetowy „www.szminkilipsense.com” – sklep internetowy prowadzony przez „ Dream Skin-Dream Lips Sp z o.o. NIP 9522121693, REGON 146350913, KRS 0000437089, adres ul. Nowy Świat 33 lok 13, 00-029 Warszawa ”,

d) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

f) tryb postępowania reklamacyjnego,

g) ochronę danych osobowych,

h) warunki zmiany regulaminu

 

 • Usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną jest „ Dream Skin-Dream Lips Sp z o.o. NIP 9522121693, REGON 146350913, KRS 0000437089, adres ul. Nowy Świat 33 lok 13, 00-029 Warszawa
 • Usługobiorcą usług świadczonych drogą elektroniczną jest Klient sklepu internetowego www.szminkilipsense.com zwany dalej Klientem.
 • Rodzaj usług świadczonych przez www.szminkilipsense.com drogą elektroniczną:
- usługa newsletter – polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu przez Usługodawcę za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na wskazany adres e-mail informacji o promocjach, nowościach i aktualnych cenach produktów sprzedawanych przez sklep www.szminkilipsense.com
 • Usługi określone w pkt 4 świadczone są nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Przy świadczeniu usług drogą elektroniczną mogą być wykorzystywane następujące technologie: Adobe , XML, cookies. www.szminkilipsense.com przy wykonywaniu usług świadczonych drogą elektroniczną podejmuje wszechstronne działania, które obejmują ochronę systemów transakcyjnych i transmisji danych przez Internet.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu sklepu internetowego www.szminkilipsense.com, jak również w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa newsletter – zostaje zawarta poprzez wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie na podany adres email informacji o promocjach, nowościach i aktualnych cenach produktów sprzedawanych przez www.szminkilipsense.com.
 • Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Dream Skin-Dream Lips Sp z o.o. NIP 9522121693, REGON 146350913, KRS 0000437089, adres ul. Nowy Świat 33 lok 13, 00-029 Warszawa

 

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.szminkilipsense.com. Dane osobowe są wykorzystywane przez www.szminkilipsense.com i mogą zostać udostępnione podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z szminkilipsense.com za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szminkilipsense.com

Klient ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, zmian oraz aktualizacji;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. www.szminkilipsense.com, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Zmiana Regulaminu może nastąpić jedynie z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Informacja o zmianie Regulaminu będzie zamieszczona przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych na stronie sklepu internetowego www.szminkilipsense.com. Klienci będą powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji o zmianie Regulaminu. Przesłanie Klientom informacji o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać od terminu podanego w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od poinformowania o zmianie. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym. Klient, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu powinien oświadczyć szminkilipsense.com- w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

W przypadku zamówienia, które jest realizowane przy pomocy przesyłki kurierskiej brak odebrania przesyłki skutkuje pokryciem kosztów wysyłki w obie strony (37,00 zł). 
W przypadku zamówienia, które jest realizowane przy pomocy przesyłki Paczkomat brak odebrania przesyłki z Paczkomatu skutkuje pokryciem kosztów w obie strony (30,00 zł).

 

Klient może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną :

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szminkilipsense.com lub

b) telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 668 229 274 od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 18.30 (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona oraz Klient otrzyma odpowiedź o sposobie jej rozpatrzenia w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania przez www.szminkilipsense.com.

 

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego na stronie sklepu www.szminkilipsense.com. Zwrot jest możliwy w ciągu 14 dni od zgłoszenia chęci zwrotu i tylko wówczas, gdy towar nie był używany a banderola pionowa w stanie nienaruszonym Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszt przesyłki do klienta (uwzględniony na dokumencie zakupu) i koszt odesłania towaru przez klienta nie podlegają zwrotowi (koszty te pokrywa Kupujący). Do każdego zamówienia dołączony jest oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis Serwis Przelewy24, należący do PayPro S.A.  

Płatność może zostać wykonana przy użyciu kart płatniczych:  Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji przy przesyłce priorytetowej wynosi do 7 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności w wypadku wysyłek na terenie Polski oraz do 14 dni w wypadku wysyłek zagranicznych. W przypadku przesyłek kurierskich, wysyłki zamówień złożonych po godz 13.30 będą realizowane następnego do 3 dni roboczych.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowienia Regulaminu sklepu internetowego www.szminkilipsense.com.

Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.szminkilipsense.com w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. *obowiązuje od 01.12.2019.

 

RODO Regulamin

 1.  Dream Skin-Dream Lips Sp z o.o. NIP 9522121693, REGON 146350913, KRS 0000437089, adres ul. Nowy Świat 33 lok 13, 00-029 Warszawa„ (dalej „Administrator”) jest Administratorem Państwa Danych Osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
 2. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

Realizacji łączącej nas Umowy, w której to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Newslettera, Regulaminu Sklepu Internetowego albo dokonania zakupu w sklepie internetowym www.szminkilipsense.com

Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, (w sytuacji dokonania zakupu w sklepie internetowym) gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

 • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
 • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:

 • marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);
 • działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
 • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
 • badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów;

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu produktów i usług  partnerów biznesowych Administratora), w zakresie i celu w niej określonym.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

 1. Prawo do sprzeciwu
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w punktach I. ust. 3 lit. b) – e) opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa Dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

III. Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.
 3. Odbiorcy danych
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmioty z naszej grupy kapitałowej; nasi partnerzy, czyli firmy, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi; organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. franczyzobiorcy i podmioty świadczące usług księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne agencje marketingowe itp.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Informacja o przekazywania danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 2. W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 3. Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 4. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez kontakt@szminkilipsense.com