Obowiązek informacyjny (RODO)

Realizując zapisu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy ze:

Państwa dane osobowe są administrowane przez Dream Skin-Dream Lips Sp Zoo, adres ul. Nowy Świat 33 lok 13, 00-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS 0000437089, posiadającą NIP 9522121693 oraz REGON 146350913, której kapitał zakładowy wynosi 50.000,00 zł, adres strony internetowej: www.szminkilipsense.com, adres poczty elektronicznej: kontakt@szminkilipsense.com, w celu realizacji zamówień, przesyłania informacji, powiadamianiu o zmianach w regulaminie, komunikacji marketingowej. Administrator może również przetwarzać dane w jego usprawiedliwionych celach, jakim jest w szczególności marketing bezpośredni produktów i usług oraz badanie satysfakcji Klienta.

Odbiorcami Państwa danych są dostawcy usług poczty elektronicznej, rozwiązań informatycznych gromadzących dane niezbędne do komunikacji podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji Państwa zamówień.
Administrator dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej i by były przechowywane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom zabezpieczeń. Nie przetwarzamy i nie powierzamy do przetwarzania danych osobowych do państw poza Unią Europejską, a w przypadku, gdy byłoby to niezbędne zapewnimy, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty, które zapewniają adekwatność ochrony do standardów przyjętych w Unii Europejskiej.

Dane osobowe będą przechowywane tak długo jak Administrator będzie prowadzić działalność gospodarczą, jednakże w każdym czasie mogą Państwo zrezygnować z komunikacji marketingowej.

Respektujemy przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Administratora, w tym działalności gospodarczej, marketingu bezpośredniego jego produktów i usług.

Realizujemy wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………………………..
wobec przetwarzania danych przez Dream Skin-Dream Lips Sp Zoo, adres ul. Nowy Świat 33 lok 13, 00-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS 0000437089, posiadającą NIP 9522121693 oraz REGON 146350913, której kapitał zakładowy wynosi 50.000,00 zł, adres strony internetowej: www.szminkilipsense.com, adres poczty elektronicznej: kontakt@szminkilipsense.com, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Łączymy wyrazy szacunku
Zespół Dream Skin-Dream Lips Sp Zoo,
adres poczty elektronicznej: kontakt@szminkilipsense.com